Akademia teatralna-warsztaty

Utworzono: poniedziałek, 05 lipiec 2021

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw realizuje kolejny projekt grantowy „Akademia teatralna-warsztaty”

  

Wartość dofinansowania: 16 060,00 zł.

Cel operacji:
Celem zadania jest poprawa włączenia i aktywności społecznej 20 osób wskazanych w LSR jako osoby defaworyzowane na obszarze LGD (osoby bezrobotne, ludzie młodzi do 34 r.ż. oraz osoby powyżej 50 r.ż.) poprzez ich udział w „Akademii teatralnej – warsztaty” w okresie trwania projektu.

Opis zadania:
W ramach tego działania - grupa 20 osób: bezrobotni, ludzie młodzi do 34 r. życia i osoby powyżej 50r. życia z miejscowości Bzite, weźmie udział w działaniach artystycznych i integracyjnych mających na celu stworzenie niepowtarzalnej okazji do doświadczania teatru od strony praktycznej, zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności i doświadczeń poprzez udział w cyklu spotkań teatralnych. Zajęcia i działania teatralne ukierunkowane będą na rozwój wyobraźni, kreatywności i twórczości, zrealizowane za pomocą elementarnych podstaw ruchu scenicznego, ćwiczeń dykcyjnych i emisji głosu, ćwiczeń integrujących grupę, ćwiczeń ze świadomości ciała, technik walki z tremą, improwizacji i elementarnych zadań aktorskich.
Realizacja zadania ma na celu zapobieganie zjawisku migracji oraz wykluczeniu społecznemu. Działania warsztatowe skierowane są do grupy osób defaworyzowanych, które w wyniku tych zajęć mogą zyskać większą zdolność do adaptacji do środowiska i otoczenia, w którym żyją i mieszkają.

Termin realizacji projektu: czerwiec 2021 r. – sierpień 2021 r.
Harmonogram działań:
• Wyjazd 20 osobowej grupy na spektakl teatralny w Lublinie.
• Udział 20 osobowej grupy w wyjeździe mającym na celu zwiedzanie teatru dramatycznego w Lublinie.
• Warsztaty teatralne w Wiejskim Domu Kultury w Bzitem z zakresu emisji głosu, dykcji, ruchu scenicznego, improwizacji aktorskich i radzenia sobie ze stresem- 24 godziny, prowadzone pod kierunkiem P. Izabelli Gawęckiej
• Opracowanie scenariusza przedstawienia „Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia” oraz praca nad nim – 60 godzin- Wiejski Dom Kultury w Bzitem, pod kierunkiem P. Izabelli Gawęckiej.
• Premierowe wystawienie sztuki „Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia” w Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Odsłony: 74