Deklaracja dostępności

Utworzono: niedziela, 06 czerwiec 2021


Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gck.p9.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.11.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.11.2018 r.

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do osób odpowiedzialnych. Osobą odpowiedzialną jest Pani Dorota Rybczyńska. Można także zadzwonić na numer telefonu 82 577 06 25. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dokumenty i Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących, nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących. Pliki te będą stopniowo uzupełniane. Na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.05.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Witryna ma możliwość powiększenia tekstu publikowanego na stronie, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie Portalu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift i Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

Spacja lub PgDn - przewinięcie strony w dół o jeden ekran

PgUp - przewinięcie strony w górę o jeden ekran

Ctrl i + - powiększenie całej zawartości strony

Ctrl i - pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl i 0 - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Home - przejście na górę strony

End - przejście na dół strony

Na stronie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. w związku z brakiem nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Pliki te będą sukcesywnie uzupełniane.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej znajduje się w Siennicy Nadolnej 15D, 22-302 Siennica Nadolna

Budynek zaopatrzony jest w cztery wejścia:

• wejście/wyjście główne przez schody od strony północno-wschodniej witryna aluminiowa, z pełnym przeszkleniem wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 100*200 każde,

• dwa wejścia/wyjścia dodatkowe od strony północno-zachodniej na przeciwległych końcach elewacji, drzwi lewe przez schody, witryna wyposażona w 1 szt. drzwi o wymiarach 100*200,

• wejście/wyjście dodatkowe od strony południowo wschodniej, drzwi 1-wsze lewe, 2-gie prawe przez schody, witryna wyposażona w 1 szt. drzwi o wymiarach 100*200,

Wejście od strony północno-zachodniej pełnią funkcję codziennej komunikacji pozostałe okazjonalnie oraz w sytuacji zaistnienia zagrożenia jako wyjścia awaryjne.

Budynek na wysokim parterze do którego prowadzą wejścia opisane powyżej. Wejście od strony północno-wschodniej zaopatrzone jest w mechaniczną platformę dla niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieszczać. Korytarz , hol główny oraz inne pomieszczenia GCK są dostępne dla osób niepełnosprawnych .
Toaleta dla użytkowników jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 217, 22-302 Siennica Nadolna
Budynek zaopatrzony jest w dwa wejścia/wyjścia , główne -pełniące funkcję codziennej komunikacji, oraz dodatkowe , na niskim parterze pełniące funkcję wejścia gospodarczego oraz w sytuacji zagrożenia, jako wyjście awaryjne.
Pomieszczenia WDK znajdują się na wysokim parterze i piętrze dwukondygnacyjnego budynku. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie aby osoba niepełnosprawna mogła się przemieścić. Ze względu na kilkustopniowe schody prowadzące na wysoki parter budynku oraz schody prowadzące na piętro budynku dostęp dla osób niepełnosprawnych jest znacznie ograniczony. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwy tylko z osobą asystującą, która pomoże w przeniesieniu przez schody.
Toaleta dla użytkowników jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Małochwieju Małym, Małochwiej Mały 32, 22-302 Siennica Nadolna.
Budynek zaopatrzony jest w trzy wejścia/wyjścia. Główne od strony drogi powiatowej- pełniące funkcję codziennej komunikacji, drugie od zaplecza budynku – pełniące funkcje gospodarcze oraz trzecie również od podwórza – w sytuacji zagrożenia jako wyjście awaryjne.
Pomieszczenia WDK znajdują się na parterze i piętrze dwukondygnacyjnego budynku. Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie aby osoba niepełnosprawna mogła się przemieścić. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest umożliwiony również na piętrze budynku. Przy schodach prowadzących na piętro zamontowano platformę mechaniczną dla niepełnosprawnych.
Toaleta dla użytkowników jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Bzitem, Bzite 127A, 22-302 Siennica Nadolna

Pomieszczenia WDK znajdują w parterowym budynku. Wejście budynku posiada przenośny podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach jest możliwy.
Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła się przemieścić. Toaleta dla użytkowników jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury oraz Filii BPG w Niemienicach, Niemienice 60, 22-300 Krasnystaw
Budynek zaopatrzony jest w trzy wejścia/wyjścia. Dwa pełnią funkcję codziennej komunikacji, trzecie od strony remizy OSP – okazjonalne oraz w sytuacji zagrożenia, jako wyjście awaryjne.
Pomieszczenia biblioteki znajdują się na parterze budynku. Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła się przemieścić. Pomieszczenia biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla użytkowników jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury znajdują się na parterze i piętrze budynku. Pomieszczenia na parterze są dostępne dla osób niepełnosprawnych, natomiast do pomieszczeń na piętrze budynku prowadzą schody, dlatego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest znacznie utrudniony.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Zakręciu, Zakręcie 124C, 22-300 Krasnystaw.

Budynek zaopatrzony jest w dwa wejścia/ wyjścia. Wejście główne od strony drogi gminnej pełni funkcję codziennej komunikacji . Ze względu na brak podjazdu i kilkustopniowe schody , dostęp dla osób niepełnosprawnych jest znacznie utrudniony. Wejście drugie od strony podwórza pełni funkcje gospodarcze, oraz awaryjne w sytuacji zagrożenia, posiada przenośny podjazd dla niepełnosprawnych.
Pomieszczenia WDK znajdują się na parterze i piętrze dwukondygnacyjnego budynku. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie aby osoba niepełnosprawna mogła się przemieścić. Ze względu na schody prowadzące na piętro budynku dostęp dla osób niepełnosprawnych jest znacznie ograniczony. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwy tylko z osobą asystującą, która pomoże w przeniesieniu przez schody.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Lokal Biblioteki Publicznej Gminy Krasnystaw z/s w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 79A 22-302 Siennica Nadolna

Lokal Biblioteki w Siennicy Nadolnej zajmują pomieszczenia na wysokim i niskim parterze budynku Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej . Ze względu na kilkustopniowe schody przy wejściu do budynku oraz w budynku , dostęp dla osób niepełnosprawnych jest ograniczony. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach jest możliwy tylko z osobą asystującą.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Lokal Filii Biblioteki Publicznej w Krupem, Krupe89, 22-302 Siennica Nadolna

Lokal biblioteki zajmuje pomieszczenie na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Krupem. Ze względu na schody przy wejściu do budynku oraz schody prowadzące na pierwsze piętro budynku, dostęp dla osób niepełnosprawnych jest ograniczony. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach jest możliwy tylko z osobą asystującą.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:

• skorzystania z usług tłumacza języka migowego,

• załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,

• kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie , prosimy o:

• kontakt osobisty,

• poprzez inną osobę,

• telefonicznie pod nr 82 577 06 25

• przesłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

Odsłony: 336